INTRODUCTIE

HISTORIE
De Stichting Preferente Aandelen Wereldhave N.V. (hierna ‘de Stichting’) is opgericht in 1983 in het kader van een dreigende overname. Bij de oprichting heeft de Stichting preferente aandelen verkregen. De oorspronkelijke naam van de Stichting luidde: Stichting Preferente Aandelen Wereldhave. In 1984 werd de naam en de doelstelling van de Stichting gewijzigd, nadat Wereldhave prioriteitsaandelen B had ingevoerd. Vanaf die datum luidde de naam: Stichting tot het houden van Preferente en Prioriteitsaandelen B Wereldhave.

Tot de statutenwijziging van Wereldhave op 24 juli 2014 bestond het maatschappelijk kapitaal van Wereldhave uit gewone aandelen, preferente aandelen, prioriteitsaandelen A en B. Het totaal aantal preferente en prioriteitsaandelen dat kon worden uitgegeven was gelijk aan het aantal gewone uitstaande aandelen. Bij de statutenwijziging op 24 juli 2014 werden de prioriteitsaandelen opgeheven, waarbij de mogelijkheid behouden bleef om preferente beschermingsaandelen uit te geven tot ten hoogste 50% van het geplaatste kapitaal, na uitgifte. Het aandelenkapitaal van Wereldhave bestaat nu uit gewone aandelen en preferente beschermingsaandelen. Deze aandelen hebben een nominale waarde van € 1. Geplaatste preferente aandelen dienen minimaal 25% te zijn volgestort.

In verband met het vervallen van de prioriteitsaandelen Wereldhave N.V. werd de naam van de Stichting bij akte d.d. 24 juli 2014 gewijzigd in Stichting tot het houden van preferente aandelen Wereldhave N.V.

DOEL
De Stichting is opgericht ter behartiging van de belangen van de naamloze vennootschap Wereldhave N.V., van de met de vennootschap verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, waarbij de Stichting onder meer in aanmerking neemt het behoud van de zelfstandigheid, de continuïteit en de identiteit van de vennootschap en die onderneming.

ONAFHANKELIJK
De Stichting is een onafhankelijke rechtspersoon en de eigendom ervan en zeggenschap erover berusten niet bij een andere rechtspersoon.