AFSPRAKEN MET WERELDHAVE

In het kader van de doelstelling van de Stichting is in 2014 een nieuwe overeenkomst met Wereldhave gesloten ter zake van de plaatsing van nieuw uit te geven preferente aandelen. Aan de Stichting is een calloptie verleend tot het telkens, indien nodig in tranches, nemen van preferente beschermingsaandelen tot ten hoogste 50% van het geplaatste kapitaal, na uitgifte. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

Deze regelingen zijn overeengekomen om de Stichting in staat te stellen haar doel te realiseren.

FINANCIERING
Bij uitgifte van preferente aandelen dient de Stichting minimaal 25% van de nominale waarde te storten. De nominale waarde van de preferente aandelen bedraagt € 1,-. Om aan de stortingsplicht te kunnen voldoen heeft de Stichting een financieringsarrangement met een Nederlandse bank afgesloten.

De regels voor de winstverdeling van Wereldhave zijn beschreven in artikel 26 van de statuten van de vennootschap. Van de winst wordt allereerst aan de houders van preferente beschermingsaandelen over het op hun aandelen gestorte bedrag een dividend uitgekeerd, waarvan het percentage anderhalf procent hoger ligt dan de twaalfmaandse geldmarktrente (EURIBOR), geldend op de eerste beursdag van het betrokken boekjaar, of zoveel minder als beschikbaar is.